13 kwietnia 2013

własna firma 2

* W urzędzie gminy znajduje się specjalny wydział zwany na ogół ewidencją działalności gospodarczej. Wybierz się tam po formularze, które pomogą Ci zarejestrować firmę. Co prawda przepisy nie przewidują ogólnie obowiązującego wzoru takiego dokumentu, ale na pewno Twoja gmina przygotowała taki we własnym zakresie.

* Do 31 grudnia 2003 r. podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym również wykonujące działalność na podstawie koncesji i zezwoleń, wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy.

* Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna. Każdy może do niej zajrzeć.

* Jeżeli ze znajomymi chcesz założyć spółkę cywilną, każdy z Was będzie musiał odwiedzić wydział ewidencji podmiotów gospodarczych. Przepisy stanowią bowiem, że spółki cywilne nie podlegają wpisowi do ewidencji, gdyż zgodnie z nowym prawem działalności gospodarczej spółkom tym odebrano przymiot przedsiębiorców. Wspólnicy takiej spółki składają teraz wniosek o wpis do ewidencji jako oddzielni przedsiębiorcy.

* Od jednoosobowej działalności gospodarczej różni spółkę w zasadzie tylko jedna rzecz: zanim się zarejestrujecie, powinniście spisać umowę spółki, z której wyraźnie musi wynikać, jakie prawa i obowiązki ma każdy ze wspólników. W ten sposób uniknięcie ewentualnych konfliktów przy podziale zysku.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

* Oznaczenie przedsiębiorcy, a więc nazwę Twojej firmy uzupełnioną o Twoje imię i nazwisko. Musisz pamiętać, że na wszelkiego rodzaju dokumentach urzędowych, i na firmowej pieczątce powinieneś posługiwać się pełną nazwą, wraz z imieniem i nazwiskiem. Nazwa powinna być w miarę możliwości zindywidualizowana.

* Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje on działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby adresem firmy był Twój adres domowy. Ma to nawet swoje dobre strony w sensie prawa podatkowego, bo jeśli jako formę płacenia podatków wybierzesz księgę przychodów i rozchodów, to część kosztów utrzymania mieszkania, a więc czynsz, opłaty za prąd elektryczny, gaz itp., a nawet rachunki za telefon będziesz mógł odliczyć w formie kosztów uzyskania przychodów.

Do zgłoszenia rejestracyjnego nie musisz dołączać dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (nieruchomości) zadeklarowanego jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

* Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Musisz po prostu opisać, co masz zamiar robić. Im więcej rodzajów działalności uwzględnisz tym lepiej.

Nie bój się wpisywania handlu, eksportu czy importu – nawet jeśli dzisiaj nie masz zamiaru niczego takiego robić, przyda się to na przyszłość. Gdyby bowiem okazało się , że masz na widoku świetny interes związany np. z eksportem, formalnie rzecz biorąc nie mógłbyś go zrobić, bo nie masz do tego prawa. Musiałbyś uzupełniać wpis w ewidencji podmiotów gospodarczych, a to oznacza czas i dodatkowe opłaty.

Pamiętaj jednak o ograniczeniach związanych z prawem podatkowym. Niektóre wpisane rodzaje działalności mogą pozbawić Cię prawa do skorzystania z takiej formy płacenia podatków jaką pierwotnie wybrałeś.

* Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

Od tego dnia będziesz mógł wystawiać prawidłowe rachunki.

* Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej od dnia      1 kwietnia 2009 r. jest zwolniony od opłat.

* Dodatkowo, po dokonaniu wpisu, musisz liczyć się z obowiązkiem zapłaty 17 zł tytułem opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie to będzie potrzebne w procedurze uzyskiwania numeru NIP, REGON oraz przy zawieraniu umowy rachunku bankowego.

* Zabierz ze sobą dowód osobisty. Będzie potrzebny przy rejestracji Twojej firmy.

* Jeśli zakładasz spółkę inną niż cywilna, to masz obowiązek uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez sądy rejonowe – wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego.

Aby uzyskać wpis, należy:

* udać się do siedziby sądu rejestrowego (funkcje te pełnią sądy rejonowe – gospodarcze, obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część) i złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wniosek składa się na formularzu, o który należy poprosić w siedzibie sądu rejestrowego lub w urzędzie gminy.

* uiścić opłatę sądową (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 1000 zł), a jeśli wpis podlega ogłoszeniu, to także opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynoszącą 500 zł,

* dołączyć do wniosku:
1) uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji spółki,
2) odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) bądź jako oryginały, bądź jako uwierzytelnione urzędowo odpisy lub wyciągi,

* zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, zależny od wielkości kapitału, który chcesz wraz ze wspólnikami wnieść do spółki. A to oznacza, że w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki musisz iść do urzędu skarbowego i zapłacić podatek w kasie lub na rachunek urzędu skarbowego.

Jeśli umowę spółki zawarłeś w formie aktu notarialnego (taki wymóg jest przewidziany poza spółką jawną dla wszystkich spółek handlowych, tj.: partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej), podatek pobierze sam notariusz. Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego (akcyjnego).

Jeśli:
* wniosłeś do spółki nie więcej niż 20 000. zł – zapłacisz 1%,
* wniosłeś do spółki od 20 000 zł do 30 000 zł – zapłacisz 200 zł plus 0,5% nadwyżki ponad 20 000 zł,
* wniosłeś do spółki ponad 30 000 zł – zapłacisz 250 zł plus 0,1% nadwyżki ponad 30 000 zł.

Do urzędu skarbowego musisz złożyć odpowiednią deklarację, której formularze są dostępne w urzędach skarbowych oraz – dowód wpłaty podatku zawierający: imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika dokonującego zapłaty, numer identyfikacji podatkowej, datę dokonania czynności cywilnoprawnej, a także jej przedmiot.

* zapłacić taksę notarialną, która jest najbardziej kosztowną częścią rejestrowania spółki prawa cywilnego.

Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego bądź od wartości wnoszonych wkładów do spółki i wynosi:

1) przy kapitale do 5000 zł – 200 zł,
2) przy kapitale powyżej 5000 zł do 15 000 zł – 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5000 zł,
3) przy kapitale powyżej 15 000 zł do 30 000 zł – 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15 000 zł,
4) przy kapitale powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
5) przy kapitale powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
6) przy kapitale powyżej 1 000 000 zł – 5800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Rejestracja typowej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o minimalnym kapitale zakładowym (tj. 50 000 zł) kosztować będzie u notariusza 850 zł + VAT. Dodatkowo zapłacisz jeszcze od każdej strony odpisu aktu notarialnego taksę notarialną w wysokości 6 zł od strony + VAT.

Po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółka będzie musiała postarać się o odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Koszt wydania jednego odpisu to 30 zł (za skrócony odpis aktualny) oraz 60 zł (za pełny odpis). Odpis z rejestru będzie spółce potrzebny, aby starać się o nadanie numerów REGON, NIP oraz do założenia rachunku bankowego.

Może Ci się również spodobać:

Własny biznes

Własny biznes

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WAŻNE INFORMACJE     1. Rejestracja firmy Obowiązują nowe przepisy...

własna firma 10

Obowiązek uzyskania koncesji wynika z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących szczegółowo...

własna firma 9

Decydując się na założenie własnej firmy, pamiętaj o obowiązkach, jakie ma pracodawca wobec Państwowego Inspektoratu...

Skip to content