13 kwietnia 2013

własna firma 4

Ustawa Prawo działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. Przez rachunek ten powinny przechodzić transakcje, gdy jednorazowa ich wartość przekracza 3 000 EURO albo równowartość 1 000 EURO, gdy suma transakcji z tym kontrahentem przekroczyła w miesiącu poprzednim 10 000 EURO przeliczone na złote wg kursu kupna NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.

W przypadku małych przedsiębiorstw najważniejszym elementem jest koszt utrzymania konta. Opłata ta jest bardzo zróżnicowana, ponieważ waha się od 35 zł kwartalnie do 100 zł miesięcznie. Ważne jest też wzięcie pod uwagę opłat za przelewy, prowizje od wypłat gotówkowych, możliwość korzystania z czeków, karty, obsługi telefonicznej konta czy nawet odległość do banku. Ostatnio wchodzą na polski rynek usług bankowych nowe banki. Warto jest zastanowić się nad ich ofertą, która jest naprawdę konkurencyjna w stosunku do znanych nam banków.

Na miejscu w banku są wypełniane pewne formularze: wniosek o założenie konta, karty ze wzorem podpisu, wniosek o wyrobienie karty lub/i czeków. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni.

Potrzebne dokumenty:

* dowód osobisty,
* ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu,
*ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu,
* pieczątka.

Czynności związane z założeniem rachunku bankowego

Założenie rachunku bankowego oznacza konieczność podpisania umowy z bankiem. Bank żąda z reguły przedstawienia oryginałów oraz sporządzenia kopii wszelkich możliwych dokumentów uzyskanych w trakcie rejestracji firmy (lepiej zabrać ze sobą pieczątkę). Należy szczegółowo zapoznać się z treścią umowy. Jeżeli umowa odsyła do innych dokumentów, takich jak regulaminy, ogólne warunki, uchwały organów banku, itp. należy zażądać udostępnienia tych dokumentów oraz zapoznać się również z ich treścią. W razie wątpliwości należy poprosić urzędnika bankowego o wyjaśnienia, a jeśli to nie wystarczy porozumieć się z prawnikiem.

Na podpisanie przez bank umowy z reguły trzeba poczekać, nawet kilka dni.

Załącznikiem do umowy rachunku bankowego będzie karta wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem (należy mieć przy sobie pieczątkę). Osoby te mogą skreślić podpisy w obecności urzędnika bankowego.

Kilka praktycznych uwag o wyborze banku

Banki mogą pobierać opłaty za:
* założenie rachunku;
* wystawienie książeczki czekowej;
* prowadzenie rachunku;
* dokonywanie przelewów;
* dokonywanie wpłat gotówkowych;
* oraz za inne usługi świadczone klientowi.

Środki zgromadzone na rachunku firmy mogą być oprocentowane, ale niektóre banki umawiają się, że środki nie są oprocentowane. Przy dokonywaniu wyboru banku należy również brać pod uwagę ryzyko jego upadłości.

Korzystanie z rachunku bankowego może łączyć się także z uprawnieniem do kredytu lub salda debetowego na podstawie odrębnych umów.

Zawsze należy porównywać oferty banków. Są one bardzo zróżnicowane oraz często się zmieniają. Niektóre z dzienników ogólnopolskich publikują okresowo informacje umożliwiające porównanie ofert.

Inna możliwość realizacji obowiązku posiadania rachunku bankowego

Warto też zwrócić uwagę na nową możliwość realizacji obowiązku posiadania rachunku bankowego jaką otwiera przed przedsiębiorcami Prawo działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może założyć rachunek w tejże spółdzielczej kasie. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są spółdzielniami, których celem jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Członkami kasy mogą zostać osoby fizyczne połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym (między innymi przedsiębiorcy).
Przedsiębiorca ma w praktyce dwie możliwości:
* zostania członkiem kasy już istniejącej, jeżeli spełnia wymogi statutowe tej kasy;
* założenia wspólnie z innymi przedsiębiorcami własnej kasy.
Dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych małych może to być rozwiązanie korzystniejsze (przede wszystkim tańsze) od oferty banków. Przepis dotyczący powyższej możliwości wszedł już w życie.

Może Ci się również spodobać:

Własny biznes

Własny biznes

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WAŻNE INFORMACJE     1. Rejestracja firmy Obowiązują nowe przepisy...

własna firma 10

Obowiązek uzyskania koncesji wynika z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących szczegółowo...

własna firma 9

Decydując się na założenie własnej firmy, pamiętaj o obowiązkach, jakie ma pracodawca wobec Państwowego Inspektoratu...

Skip to content