REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
PRZY STOWARZYSZENIU „DOROŚLI-DZIECIOM”
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminne Centrum Informacji (GCI) przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim mieszczące się w budynku Centrum Aktywności Społecznej (ul. Jeziorna 6) czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

§ 2

Projekt „Gminne Centrum Informacji – kierunek rozwój” jest realizowane przez Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim, a finansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie. Siedziba Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” mieści w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8/7.

§ 3

Klienci GCI skorzystać mogą bez ponoszenia opłat z następujących usług:

 • sali komputerowej z dostępem do Internetu,
 • bezprzewodowego dostępu do Internetu (hasło dostępu podaje pracownik GCI)
 • drukowania i kserowania dokumentów (w limicie 10 stron na osobę),
 • skanowania dokumentów/zdjęć itp.,
 • faksowania dokumentów,
 • niszczenia dokumentów,
 • indywidualnych konsultacji w zakresie pisania CV, listu motywacyjnego, podania o pracę i innych dokumentów aplikacyjnych,
 • indywidualnych konsultacji w zakresie nauki obsługi komputera oraz efektywnego korzystania z Internetu i technologii informatycznych.

§ 4

Przed rozpoczęciem korzystania z usług GCI należy zgłosić się do pracownika GCI w celu wpisania się na listę użytkowników.

§ 5

Osoby korzystające z wyposażenia GCI zobowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy.

§ 6

Korzystając z GCI należy zachować ciszę i spokój. Zabrania się zaśmiecania pomieszczeń GCI. Pracownicy GCI zastrzegają sobie prawo do wyproszenia osób, które zlekceważą ten obowiązek.

§ 7

Obsługa GCI odmawia zainteresowanym skorzystania z usług w przypadkach: niedostosowania się do treści regulaminu, używania wulgarnego słownictwa, nieprzestrzegania ogólnych zasad higieny osobistej, przebywania pod wpływem alkoholu lub innych używek, a także wnoszenia ich na teren obiektu.

 

II. SALA KOMPUTEROWA/BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO INTERNETU

§ 8

Zabronione jest:

 • dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek samowolnych napraw, konfiguracji sprzętu komputerowego (np. przełączanie klawiatur, monitorów, myszy itp.),
 • samodzielne instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania,
 • pobieranie nielegalnych treści z Internetu. Dotyczy to również użytkowników pracujących na własnym sprzęcie, podłączonym do sieci komputerowej GCI,
 • przeglądanie stron internetowych o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie,
 • wnoszenie jedzenia i napojów na salę komputerową,
 • prowadzenie działalności komercyjnej.

§ 9

Wszelkie dokumenty prywatne przechowywane na dysku komputerów GCI oraz zainstalowane oprogramowanie bez zgody pracowników GCI zostaną usunięte.

§ 10

Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

§ 11

Drukowanie przez osoby korzystające z usług GCI jakichkolwiek materiałów odbywa się tylko za wiedzą i przyzwoleniem pracownika GCI.

§ 12

Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu komputerowego (także akcesoria komputerowe np. słuchawki, mysz, klawiatura), oprogramowania i przedmiotów wyposażenia GCI powstałych z jego winy.

§ 13

Pracownik GCI ma prawo do monitorowania użytkowników korzystających z sali komputerowej i bezprzewodowego dostępu do Internetu. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu przez użytkownika, może zabronić mu korzystania z sieci komputerowej GCI.

§ 14

Korzystających z sali komputerowej niepełnoletnich obowiązuje ograniczenie czasowe do 2 godzin. W uzasadnionych przypadkach pracownik GCI może ograniczyć lub przedłużyć czas korzystania ze sprzętu komputerowego.

§ 15

Po zakończeniu korzystania z sali komputerowej należy uporządkować stanowisko oraz zgłosić pracownikowi GCI zamiar jej opuszczenia.

§ 16

Zlekceważenie któregokolwiek paragrafu regulaminu może skutkować zakazem korzystania z GCI.

 

III. KLAUZULE INFORMACYJNE

 1. Administratorem danych jest: Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
 2. Z administratorem danych osobowych mogę skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: dorosli-dzieciom@wp.pl lub osobiście pod adresem wskazanym w pkt 1.
 3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: dorosli-dzieciom@wp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.
 4. Dane przetwarzane są celem wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa.
 5. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 6. Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 7. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ze zm., a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 8. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Skip to content